W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Zastępca dyrektora

XML

Treść

Szczegóły

Wybrani kandydaci1. Magdalena Chwiałkowska, Włocławek

stanowiskoZastępca dyrektora

miejsce pracyAdministracja Zasobów Komunalnych

termin składania dokumentów

Rozstrzygnięcie

Pani Magdalena Chwiałkowska spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu na wyżej wymienione stanowisko.
Wynik naboru

Wynik naboru

Termin rozmowy kwalifikacyjnej

Ogłoszenie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowany kierunek- ekonomia;
b) obywatelstwo polskie;
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
d) niekaralność;
e) nieposzlakowana opinia;
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
g) co najmniej 4 letni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego i ustawy o własności lokali;
b) umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
c) umiejętność planowania wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki budżetowej; e) predyspozycje osobowościowe: sumienność, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność i dyspozycyjność.

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

a) nadzór nad pracą Działu Wspólnot Mieszkaniowych, Gminnego Zasobu Mieszkaniowego Informatyka, stanowiska ds. Zamówień Publicznych i odpowiadanie za ich właściwe działanie przed Dyrektorem Administracji Zasobów Komunalnych,
b) kierowanie pracą podległych komórek w celu zapewnienia realizacji zadań określonych w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym AZK;
c) opracowywanie analiz i informacji dla Dyrektora AZK w sprawach prowadzonych przez podległe komórki;
d) wnioskowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjno - ekonomicznych dla zapewnienia realizacji zadań należących do zakresu działania podległych komórek;
e)kontrola realizacji przydzielonych zadań na stanowiskach pracy;
f) nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem interwencji i wniosków oraz skarg, wniosków i interwencji ludności za wiedzą Dyrektora;
g)współdziałanie z Głównym Księgowym w zakresie tworzenia projektu budżetu miasta i sprawozdań z realizacji budżetu oraz zapewnienie zdyscyplinowanej realizacji budżetu w zakresie wydatków;
h)współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi AZK oraz samodzielnymi stanowiskami pracy;
i)prowadzenie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów obowiązujących w zakresie gospodarowania powierzonym majątkiem;
j) nadzorowanie i przygotowywanie z zakresu swojej działalności danych statystycznych
niezbędnych do sprawozdań sporządzanych przez AZK;
k)kontrola prawidłowości merytorycznej operacji gospodarczych i finansowych w zakresie
powierzonych zadań;
l) wykonywanie czynności w zastępstwie podczas nieobecności dyrektora jednostki AZK

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy;
b) lokalizacja stanowiska pracy: pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze budynku bez windy przy ul. Ostrowskiej 30 we Włocławku;
c) praca wymaga przemieszczania się między budynkami AZK (w których znajdują się Rejony AZK) a administrowanymi przez AZK na terenie Włocławka.

5. Informujemy, że w miesiącu lutym 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny
c) kserokopie poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) i dodatkowe kwalifikacje,
d) kwestionariusz osobowy,
e) oświadczenie o niekaralności (w przypadku wygrania konkursu zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych
g) kopię świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę.Miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie AZK ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pocztą elektroniczną pod adres: poczta@azk.wloclawek.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą pod adres jednostki z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy dyrektora, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2017 roku. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowiednio data złożenia w jednostce lub data stempla pocztowego.   Aplikacje, które wpłyną do jednostki po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)” i podpisane.

Ogłszenie o naborze

Załączniki