W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Zamówienia na termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Cyganka 24 we Włocławku, w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz remontu elewacji - etap II

XML

Treść

Szczegóły

zamówienie naTermomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Cyganka 24 we Włocławku, w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz remontu elewacji - etap II

Status zamówieniaunieważnione

nr sprawy123397 - 2016

zamawiającyAdministracja Zasobów Komunalnych

tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony

wartość szacunkowaponiżej 5, 186 mln euro

termin składania ofert

Rozstrzygnięcie

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę niższą niż zaproponowali Wykonawcy.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Zasobów Komunalnych , ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 414 48 50, faks 54 414 48 84.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Cyganka 24 we Włocławku, w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz remontu elewacji - etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem umowy jest realizacja: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Cyganka 24 we Włocławku, w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz remontu elewacji - etap II. Realizację należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez: Małgorzata Głodek działająca na rzecz firmy ZPIRI Małgorzata i Wiesław Głodek, ul. Kruszyńska 5, 87-800 Włocławek. Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wskazane jest aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji pomieszczeń, w których wykonywane będą roboty. Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: do 30% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • do 30% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.30.00-4, 45.42.11.00-5, 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca winien w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonać: minimum 2 roboty polegające na remoncie elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, za kwotę minimum 250 000 zł brutto, każda
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia. Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca winien posiadać potencjał kadrowy zapewniający realizację niniejszego zamówienia - minimum ośmiu pracowników
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca winien posiadać opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości min. 200 000 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 40
 • 2 - Rękojmia - 60
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
nie dotyczy
 
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku: a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia - potwierdzonych pisemnie w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, b) wystąpienia konieczności udzielenia Wykonawcy robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy, zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy do zrealizowania zamówienia dodatkowego, c) wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wy-stępowania okoliczności siły wyższej, d) skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, e) wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, f) wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub przetrwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, z zastrzeżeniem pkt. 4, 2) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda Za-mawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik do umowy, oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 3, 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 4) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie-mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 5) konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa w umowie, po stronie którejkolwiek ze stron umowy. 3. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2, zachodzi w sytuacji, gdy: 1) materiały budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi, 2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego, 3) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Nor-ma), 4) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót. 4. Wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w pkt. 2 ppkt 1 lit. f, nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Nie stanowi istotnej zmiany treści umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 6. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy. 7. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.azk.wloclawek.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87 -800 Włocławek, pok. nr 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87 -800 Włocławek, pok. nr 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach:
30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
: nie

SIWZ z załącznikami
Dokumentacja techniczna

Informacja o unieważnieniu

Załączniki