W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

4

XML

Treść

Szczegóły

zarządzenie nr4

wydane przez Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku

z dnia

w sprawieudzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje: 

§1

1. Przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień, których wartość netto w roku kalendarzowym nie przekracza równowartości - 30 000 euro zajmują się kierownicy komórek organizacyjnych (pracownicy) Administracji Zasobów Komunalnych (AZK) będący dysponentami środków publicznych.
2. Jeżeli przedmiot zamówienia leży w sferze zainteresowania kilku komórek organizacyjnych, postępowanie przygotowuje i przeprowadza, komórka (pracownik) odpowiedzialna(y) merytorycznie za przedmiot zamówienia.
3. Wybór wykonawcy, w sytuacji, o której mowa w ust. 2 wymaga zatwierdzenia kierownika komórki organizacyjnej (pracownika) będącego dysponentem środków publicznych.

§2

1.  Wydatki publiczne powinny być dokonywane:
1)  w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
a)  uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b)  optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
2)  w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;
3)  w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
4)  w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2.  Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
3. Udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza 10000 złotych (brutto), a nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro (netto), prowadzi się w oparciu o jeden z niżej określonych podstawowych trybów:
a.  poprzez przesłanie pisemnego, faksowego lub e-mailowego zapytania ofertowego skierowanego do co najmniej trzech wykonawców,
b.  poprzez umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Administracji Zasobów Komunalnych (BIP), przez okres min. 5 dni.
4.  Wyboru trybu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonuje kierownik komórki organizacyjnej (pracownik) odpowiedzialny za przedmiot zamówienia. Tryby wymienione w punkcie 3 są równoważne.
5.  Otwarcia ofert jest jawne, dokonuje się go w terminie i miejscu wskazanym w zapytaniu ofertowym, w obecności kierownika komórki organizacyjnej (pracownika) odpowiedzialnego za przedmiot zamówienia oraz Dyrektora AZK bądź Zastępcy Dyrektora AZK bądź pracownika odpowiedzialnego za sferę zamówień publicznych.
6. Oceny ofert dokonują osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Wyniki postępowania prowadzonego w trybie określonym w § 2 pkt 3 ppkt b publikowane są na stronie internetowej Administracji Zasobów Komunalnych (BIP).
7. W przypadku nie zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w ramach zapytania ofertowego w terminie 10 dni od dnia opublikowania wyników postępowania, z winy Wykonawcy, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta jest kolejną najbardziej korzystną z punktu widzenia kryteriów oceny ofert.
8. Z postępowania można Wykluczyć wykonawców, co do których istnieje uzasadniona obawa, że nie wykonają w sposób należyty zobowiązania. Podstawę wykluczenia stanowić może w szczególności fakt uprzedniej nieterminowej, nierzetelnej realizacji zleceń na rzecz Zamawiającego. Powyższe okoliczności należy udokumentować. Wykluczenie z przyczyn wskazanych powyżej nie może nastąpić po upływie trzech lat od zaistnienia podstawy wykluczenia.
9. Stosowanie trybów określonych w punkcie 3 nie dotyczy tych zamówień, które mogą być wykonane tylko przez jednego Wykonawcę lub przedmiotem zamówienia są usługi, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
10. W przypadku zamówień o wysokim stopniu skomplikowania oraz gdy Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych Wykonawcę można wyłonić po przeprowadzeniu negocjacji z zaproszonymi Wykonawcami. Negocjacje z ramienia Zamawiającego prowadzić winna komisja w następujących składzie: dysponent środków budżetowych, pracownik ds. zamówień publicznych, Zastępca Dyrektora AZK bądź Dyrektor AZK. Istnieje możliwość rozszerzenia składu komisji o osoby posiadające specjalistyczną wiedzę na temat przedmiotu zamówienia. Należy szczegółowo uzasadnić i udokumentować kryteria wyboru zaproszonych do negocjacji Wykonawców oraz wybór określonej oferty.
11. W przypadku wystąpienia awarii zagrażającej życiu bądź zdrowiu ludzi albo rodzącej ryzyko wystąpienia dużych strat materialnych, w celu natychmiastowego usunięcia usterki, dopuszcza się możliwość udzielenia zamówienia publicznego bez stosowania trybów określonych w punkcie 3. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności osoba zlecająca wykonanie zamówienia sporządza notatkę służbową, w której podaje przesłanki, którymi kierowała się dokonując wyboru Wykonawcy.
12. Dopuszcza się stosowanie trybów określonych w punktach 3 i 10 dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 10000 złotych (brutto).
13. Z przebiegu postępowania sporządza się protokół. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
14. Za wybór Wykonawców zamówień o szacowanej wartości poniżej 10 000 zł brutto odpowiedzialni są dysponenci środków budżetowych. Zamówienia można udzielić po przeprowadzeniu rzetelnego rozpoznania rynku. Dopuszcza się negocjowanie warunków zlecenia z potencjalnymi Wykonawcami. Zlecenie można zrealizować po zaakceptowaniu wydatku przez co najmniej: Głównego Księgowego, Zastępcę Dyrektora AZK oraz Dyrektora AZK, a w przypadku wydatków remontowych również inspektora ds. budowlanych bądź instalacyjnych oraz Kierownika Działu Eksploatacji.

§3

1. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia, w sposób szczególny należy przestrzegać przepisów dotyczących zakazu dzielenia zamówienia oraz zaniżania wartości zamówienia celem uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, np. przy zakupie mebli należy dokładnie opisać pojedyncze meble, a ponadto określić, czy przedmiot zamówienia obejmuje również transport do miejsca przeznaczenia, montaż oraz ustawienie we wskazanym miejscu.
3.  Do ustalenia wartości szacunkowej zamówienia przyjmuje sie kurs euro wynikający z aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4. Na okoliczność ustalenia wartości szacunkowej zamówienia sporządza się notatkę służbową (kosztorys), którą(y) dołącza się do akt. Notatka (kosztorys), zawierać winna oprócz sposobu obliczenia wartości zamówienia także datę ustalenia tej wartości, dane osoby, która tę wartość ustaliła, a jeżeli wartość zamówienia została ustalona w oparciu o analizę cen rynkowych – jako załączniki – katalogi, cenniki, foldery, oświadczenia osób dokonujących rozpoznania rynku lub inne materiały, które posłużyły do tego celu.

§4

Nadzór nad realizacją zamówień publicznych o wartości do 30000 euro w danej komórce organizacyjnej należy do kierownika (pracownika) będącego dysponentem środków publicznych.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych (pracownikom) będących dysponentami środków publicznych.

§6

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Traci moc zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r.
 


UZASADNIENIE
W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wydatkowania środków publicznych jak najbardziej efektywnie i przy zachowaniu zasady uczciwej konkurencji, należy wprowadzić zasady udzielania zamówień publicznych, których równowartość w złotych nie przekracza kwoty 30 000 euro. Zamówienia te z mocy art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  wyłączone są z jej reżimów. Jednakże z uwagi na fakt, iż zamówienia te stanowią spory odsetek wydatków budżetowych należało uregulować sposób ich udzielania.

Zarządzenie

Załączniki

Zarządzenie pdf, 2.13 MB