W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Statut AZK

XML

Treść


STATUT
ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1. Statut określa szczegółowo organizację i zasady działania jednostki budżetowej pn Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, zwanej w treści Statutu „AZK”


Rozdział ll
Siedziba i obszar działania


§ 2. 1. AZK będąc jednostką organizacyjną Gminy Miasto Włocławek, działa na podstawie niniejszego statutu i obowiązujących przepisów
2. Siedzibą AZK jest miasto Włocławek
3. AZK prowadzi działalność statutową na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz na terenie Gminy Włocławek - cmentarza komunalnego w Pińczacie

Rozdział lll
Przedmiot działania jednostki

§ 3. 1. Przedmiotem działalności AZK są sprawy gospodarki komunalnej i lokalowe
2. W zakresie gospodarki komunalnej do AZK należy 
1) zarządzanie cmentarzami komunalnymi jak również obiektami budowlanymi i urządzeniami komunalnymi, znajdującymi się na terenie cmentarzy komunalnych,
2) ustalanie potrzeb inwestycyjnych, remontowych i finansowych w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych, obiektów budowlanych i urządzeń komunalnych,
3) nadzorowanie robót inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych oraz usług na cmentarzach komunalnych, obiektach budowlanych i urządzeniach komunalnych, zarządzanych przez AZK,
4) utrzymywanie cmentarzy komunalnych, grobów wojennych, zabytków cmentarnictwa oraz obiektów budowlanych i urządzeń komunalnych zarządzanych przez AZK we właściwym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym,
5) nadzór nad przestrzeganiem zasad korzystania z cmentarzy.
3. W zakresie gospodarki lokalowej do AZK należy:
1) zarządzanie zasobem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz terenami niezbędnymi do jego obsługi będącymi :
a) własnością lub współwłasnością Gminy Miasto Włocławek, z wyłączeniem nieruchomości posiadających zarządcę,
b) własnością lub współwłasnością Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent Miasta jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,
c) przedmiotem posiadania Gminy Miasto Włocławek, w tym nieruchomości budynkowe, których właściciele lub spadkobiercy nie wystąpili o ich wydanie,
2) administrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Włocławek


Rozdział IV
Organizacja wewnętrzna i zarządzanie


§ 4. Organizację wewnętrzną i szczegółowe zadania AZK, określa regulamin organizacyjny, który zawiera podział zadań i zakres odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne ustalany przez Dyrektora i zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5. 1. AZK kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Włocławek
2. Dyrektor działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność,
3. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Włocławek oraz odpowiada za realizację działalności statutowej.
4. Dyrektor wydaje, w ramach zwykłego zarządu lub w granicach pełnomocnictwa, zarządzenia,
instrukcje, polecenia służbowe, obwieszczenia oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania AZK
5. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w AZK,
§ 6. Nadzór nad działalnością AZK sprawuje Prezydent Miasta Włocławek


Rozdział V
Gospodarka finansowa


§ 7. 1. AZK prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej, na zasadach określonych W ustawie o finansach publicznych,
2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy AZK
3. Plan finansowy AZK opracowuje Dyrektor i przedstawia do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Włocławek
4. AZK przedstawia Prezydentowi Miasta Włocławek informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze, uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych, oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym w terminach określonych w ustawie o finansach publicznych


Rozdział VI
Pełnomocnictwa


§ 8.
1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu AZK, upoważniony jest Dyrektor w granicach umocowania Prezydenta Miasta Włocławek,
2. Pełnomocnicy Dyrektora AZK, działają w granicach ich umocowania
3. Udzielone pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności


Rozdział Vll


Postanowienia końcowe


§ 9. 1 Statut Administracji Zasobów Komunalnych nadaje Rada Miasta Włocławek 
2 Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia
 
§ 10. Przekształcenie lub likwidacja AZK, może nastąpić na podstawie uchwały Rady Miasta Włocławek
 


Do pobrania:
Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2011 w sprawie  utworzenia jednostki budżetowej pn. Administracja Zasobów Mieszkaniowych.

Uchwała nr VIII/54/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2011 r.

zmieniona uchwałą: nr XXXVI/103/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2013r.

Uchwała nr XXXVI/103/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2013 r.

zmienione uchwałą: nr XXXVIII/139/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2013r.

Uchwała Nr XXXVIII/139/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 30.12.2013

zmienione uchwałą nr: XIV/122/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r.

Uchwała nr XIV/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r.