Przebudowa pokrycia dachowego, wykonanie zadaszenia nad drzwiami głównymi oraz wymiana drzwi wejściowych w budynku mieszczącym się we Włocławku, przy ul. Związków Zawodowych 16

UWAGA:
Unieważnienie zapytania ofertowego


Z A P R O S Z E N I E
do składania ofert
 
 
Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert.
1.    Przedmiot zamówienia publicznego:
1.1. Przebudowa pokrycia dachowego, wykonanie zadaszenia nad drzwiami głównymi oraz wymiana drzwi wejściowych w budynku mieszczącym się we Włocławku, przy ul. Związków Zawodowych 16, zgodnie z książką przedmiarów i na zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.
2.     Wymagany termin realizacji zamówienia:
2.1.  do dnia 6.11.2017r.
3.     Wymagane dokumenty:
3.1.  formularz ofertowy,
3.2.  kosztorys ofertowy,
3.3.  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.4. dokumenty potwierdzające wykonanie robót tożsamych z przedmiotem zamówienia w sposób należyty (referencje – min. 1 szt.),
ad. 3.3.; 3.4.; (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
4.     Sposób, miejsce i termin składania ofert:
4.1.  Dokumenty wyszczególnione w ust. 3, należy umieścić w kopercie i zaadresować:
Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87‑800 Włocławek, pok. nr 15
oferta na:
Wykonanie przebudowy pokrycia dachowego ul. Związków Zawodowych 16 Włocławek.
4.2.  Termin – do dnia 05.09.2017r. do godz. 8.00.
4.3. Oferty, które wpłyną do AZK po ww. terminie nie będą brane pod uwagę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego, określa czy ww. termin został zachowany przez Wykonawcę.
5.     Miejsce i termin otwarcia ofert:
5.1.  Miejsce – Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87 800 Włocławek, pok. nr 3.
5.2.  Termin – 05.09.2017r. godz. 8.30
6.      Administracja Zasobów Komunalnych zastrzega prawo do swobodnego wyboru Wykonawcy.
7.  Zamawiający zastrzega prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą           ofertę.
8.       Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia zapytania bez podawania przyczyny.
9.       Kryterium oceny ofert: cena 100%.
 
Zaproszenie do składania ofert (305kB) pdf  
Umowa (88kB) word
Formularz ofertowy (67kB) pdf
Dokumentacja (4440kB) zip

Unieważnienie zapytania ofertowego (235kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jan Basierski (29 sierpnia 2017)
Opublikował: Łukasz Kędzierski (29 sierpnia 2017, 13:53:37)

Ostatnia zmiana: Łukasz Kędzierski (5 września 2017, 12:34:04)
Zmieniono: Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 224