zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie przeglądów budowlanych 5-letnich budynków będących w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych

"Informujemy, że w związku z pytaniami, o zakres przeglądów: należy zwrócić szczególną uwagę na obowiązujące przepisy prawa oraz wzór protokołu, który uszczegóławia zakres przedmiotowych przeglądów".

1. Przedmiot zamówienia:
1.1. Wykonanie przeglądów budowlanych 5-letnich budynków będących w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych, zgodnie z załącznikiem do zapytania ofertowego.
2. Wymagany termin realizacji zamówienia:
2.1. zgodny z harmonogramem, nie później niż w ostatnim dniu ważności obecnego przeglądu.
3. Wymagane dokumenty:
3.1. formularz ofertowy,
3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.3. dokumenty potwierdzające wykonanie usług tożsamych z przedmiotem zamówienia w sposób należyty
(referencje - min. 1 szt.),
ad. 3.3.; (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w kopercie i zaadresować:
Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 15
oferta na:
Wykonanie przeglądów budowlanych 5-letnich

4.2. Termin - do 20.04.2015r. godz. 10:00.
4.3. Oferty, które wpłyną do AZK po terminie nie będą brane pod uwagę.
5. Miejsce i termin otwarcia ofert:
5.1. Miejsce - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 3
5.2. Termin - 20.04.2015r. godz. 10:30

6. Administracja Zasobów Komunalnych zastrzega sobie prawo swobodnego wybór wykonawcy.

Zaproszenie do składania ofert (381kB) pdf
Umowa (91kB) pdf
Formularz ofertowy (87kB) pdf
Protokół przeglądu (181kB) pdf
Wykaz przeglądów (125kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (371kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jarosław Biegała (14 kwietnia 2015)
Opublikował: Tomasz Szaraniec (15 kwietnia 2015, 14:52:25)

Ostatnia zmiana: Tomasz Szaraniec (27 kwietnia 2015, 09:43:26)
Zmieniono: Dodanie informacji o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 652