zaproszenie do składnia oferta na: wykonanie przeglądów elektrycznych wykonywanych co 5 lat

Administracja Zasobów Komunalnych informuje, że koszty ponownego oplombowania przez Zakład Energetyczny ponosi Wykonawca.

1. Przedmiot zamówienia:
1.1. Wykonanie przeglądów elektrycznych wykonywanych co 5 lat, w budynkach będących w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych, zgodnie z załącznikiem do zapytania ofertowego.
2. Wymagany termin realizacji zamówienia:
2.1. zgodny z harmonogramem, nie później niż w ostatnim dniu ważności obecnego przeglądu.
3. Wymagane dokumenty:

3.1.  formularz ofertowy,
3.2.  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.3. dokumenty potwierdzające wykonanie usług tożsamych z przedmiotem zamówienia w sposób należyty (referencje – min. 1 szt.),
ad. 3.3.; (kserokopie/skany poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:
4.1. Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w kopercie i zaadresować:
Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87‑800 Włocławek, pok. 15
oferta na:
Wykonanie przeglądów elektrycznych

4.2. Termin - do 18.04.2016 r. godz. 10:00.
4.3. Oferty, które wpłyną do AZK po terminie nie będą brane pod uwagę.
5. Miejsce i termin otwarcia ofert:
5.1. Miejsce – Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87‑800 Włocławek, pok. 3
5.2. Termin – 18.04.2016 r. godz. 10:30.
6. Kryterium wyboru: najniższa cena 100%
7. Administracja Zasobów Komunalnych zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

Zaproszenie do składania ofert (291kB) pdf
Umowa (25kB) word
Formularz ofertowy (27kB) word
Protokoły i tabele pomiarów (686kB) zip

Wykaz przeglądów (258kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (255kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jarosław Biegała (11 kwietnia 2016)
Opublikował: Tomasz Szaraniec (11 kwietnia 2016, 09:41:01)

Ostatnia zmiana: Łukasz Kędzierski (20 kwietnia 2016, 10:17:29)
Zmieniono: Dodanie Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1788