Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

„Roboty zduńskie w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miasto Włocławek zarządzanym przez Administrację Zasobów Komunalnych we Włocławku w 2020 roku.”

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2019.
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 23 grudnia 2019  09:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy USŁUGI ZDUŃSKIE Paweł Łapciak, ul. 14 Pułku Piechoty 19/4, 87-800 Włocławek za cenę 305 327,93 zł brutto, z zadeklarowanym okresem rękojmi i gwarancji 60 miesięcy. Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najkorzystniejszy bilans 94,00 punktów w oparciu o kryteria sformułowane w SIWZ.  

zamówienie na:

„Konserwacja budynków i lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek, oraz obsługa pogotowia lokatorskiego w 2020 roku.”

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.9.2019.
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2019  09:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy P.H.U.P. "HYDRO-GRZEW" Al. Jana Pawła II 15, 87-800 Włocławek za cenę 341 451,48 zł brutto, z czasem reakcji 30 minut. Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria sformułowane w SIWZ.  

zamówienie na:

„Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, nr projektu RPKP.06.01.02-04-0033/18 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek.

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2019.
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 3 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Wykonawcy Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH Józef Sławianowski z siedzibą ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 32 lok. 28, 87-800 Włocławek, za cenę: 275 466,36 zł brutto; okres rękojmi i gwarancji: 60 miesięcy; termin płatności faktury: 30 dni. Uzasadnienie: Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria sformułowane w SIWZ.  

zamówienie na:

„Wykonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (w rozumieniu Pzp), w ramach zadania pn. „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13 we Włocławku – dokumentacja.”, w postaci kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przeniesieniem praw autorskich, w tym prawa do wykonywania zależnych praw autorskich do opracowanej dokumentacji na Zamawiającego oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.”

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2019.
wartość: poniżej 144 000 euro
termin składania ofert: 23 września 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Konsorcjum firm: Pracownia Projektowa CAD-PROJEKT Konrad Strzelecki, ul. Opalowa 8, 87-853 Kruszyn (Lider) i BBG-PROJEKT Bartłomiej Bąbiński, ul. Chmielna 22A/1, 87-800 Włocławek (Konsorcjant) za cenę: 132 840,00 zł brutto. Uzasadnienie: Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria sformułowane w SIWZ.  

zamówienie na:

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego we Włocławku przy ul. Chmielnej 29 – ETAP I : Termomodernizacja pokrycia dachowego z wymianą stolarki okiennej.”

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.6.2019.
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 18 września 2019  09:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT” Jarosław Zieliński, ul. Miodowa 8, 87-800 Włocławek za cenę: 279 867,84 zł brutto; okres rękojmi i gwarancji: 60 miesięcy. Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria sformułowane w SIWZ.  

zamówienie na:

„Termomodernizacja pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją elewacji budynku położonego we Włocławku przy ul. Starodębskiej 26C – ETAP I : Termomodernizacja elewacji.”

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2019
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 15 lipca 2019  09:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy "TAR-BUD" Jacek Targański z siedzibą Szpetal Górny ul. Lipowa 29, 87-811 Fabianki, za cenę 134 300,00 zł brutto, z zadeklarowanym okresem rękojmi i gwarancji 60 miesięcy. Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria sformułowane w SIWZ.  

zamówienie na:

„Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zakręt 8 blok 2 we Włocławku – wydzielenie indywidualnych łazienek w lokalach mieszkalnych.”

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2019
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 27 czerwca 2019  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy ZAKŁAD BUDOWLANY Jan Góreczny z siedzibą ul. Płocka 99/101, 87-800 Włocławek. Całkowita cena oferty brutto: 279 025,72 zł, z zadeklarowanym okresem rękojmi i gwarancji 60 miesięcy. Oferta Wykonawcy ZAKŁAD BUDOWLANY Jan Góreczny spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria sformułowane w SIWZ.  

zamówienie na:

„Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miasto Włocławek w 2019 roku.”

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2019.
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 3 kwietnia 2019  09:00
wynik postępowania: Wybrano firmę „DARTE-MONTAŻ” Kieszkowski Robert, ul. Zamkowa 23B, 09-500 Gostynin. Całkowita cena oferty brutto: 69 660,00 zł, z zadeklarowanym okresem rękojmi i gwarancji 60 miesięcy. Oferta Wykonawcy „DARTE-MONTAŻ” Kieszkowski Robert z siedzibą ul. Zamkowa 23B, 09-500 Gostynin spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria sformułowane w SIWZ.  

zamówienie na:

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego we Włocławku przy ul. Bukowej 24, działki nr 77/18 i 77/28, obręb Włocławek KM 51.”

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Nr sprawy: ZP.271.1.2019.
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 5 lutego 2019  09:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy "TAR-BUD" Jacek Targański z siedzibą Szpetal Górny ul. Lipowa 29, 87-811 Fabianki, za cenę 296 100,00 zł brutto, z zadeklarowanym okresem rękojmi i gwarancji 60 miesięcy. Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria sformułowane w SIWZ.  

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)