zamówienie na:

Konserwacja budynków oraz lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek oraz obsługa pogotowia lokatorskiego

zamawiający: Administracja zasobów komunalnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 269429 - 2013
wartość: poniżej 200 tyś. euro
termin składania ofert: 23 grudnia 2013  08:00
wynik postępowania: Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów - 100. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES
: Administracja Zasobów Komunalnych , ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 414 48 50, faks 54 414 48 84.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.azk.wloclawek.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja budynków oraz lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek oraz obsługa pogotowia lokatorskiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest konserwacja budynków oraz lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek oraz obsługa pogotowia lokatorskiego. Łączna powierzchnia budynków objętych usługą wynosi 138.425,03 m2. Wykaz budynków stanowi załącznik do siwz (nr 10) i umowy. Zakres usługi obejmuje bieżące usuwanie przyczyn awarii oraz wykonywanie napraw takich jak: 1) Instalacja elektryczna i odgromowa: wymiana i uzupełnianie żarówek na częściach wspólnych budynków, wymiana uszkodzonych opraw na częściach wspólnych budynków, wymiana przełączników, wyłączników światła na częściach wspólnych budynków, wymiana przewodów instalacji elektrycznej zasilających mieszkania do 25 mb. (max. przekrój 4 mm2), usuwanie awarii, zabezpieczenie szafek układów pomiarowych oraz ich konserwacja - szklenie, naprawa drzwiczek oraz spawanie uchwytów, wymiana wkładek topikowych w zabezpieczeniach przedlicznikowych, wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych, uzupełnienie dekli na puszkach, przegląd instalacji odgromowej i jej naprawa do 30 kwietnia każdego roku, wymiana pojedynczych puszek instalacji elektrycznej, dokręcanie końcówek przewodów WLZ - raz w roku, sprawdzanie wyłączników ppoż. - raz w roku, likwidacja nielegalnych podłączeń do instalacji. 2) Instalacja wodno-kanalizacyjna: udrożnienie pionów kanalizacyjnych, przyłączy i leżaków w budynku i poza budynkiem do pierwszej studni, likwidacja przecieków wodno-kanalizacyjnych i wymiana instalacji do 1 mb., z wyjątkiem przecieków powstałych na skutek zamarznięcia instalacji, wymiana zaworów na instalacji wodociągowej od zaworu głównego do urządzeń, odczyt wodomierzy, przygotowanie instalacji wodociągowej (wodomierze w studzienkach) do ich odczytu i legalizacji oraz ich zabezpieczenie przed zamarzaniem w okresie zimowym. 3) Instalacja centralnego ogrzewania: prowadzenie kontroli dostarczanych parametrów czynnika grzewczego podawanego przez dostawcę co najmniej 1 raz w miesiącu (odnotowanych w kontrolce), usuwanie przecieków na wewnętrznej instalacji co. od zaworów odcinających instalację odbiorczą w budynku, odpowietrzanie instalacji, dokonywanie spisu stanu liczników energii cieplnej na koniec każdego miesiąca, konserwacja, przeglądy okresowe i bieżące naprawy (w tym awaryjne) węzłów ciepłowniczych, obsługa automatyki pogodowej na wewnętrznej instalacji co. 4) Instalacja ciepłej wody użytkowej: likwidacja przecieków instalacji c.w.u. i wymiana instalacji do 1 mb., wymiana zaworów na instalacji wodociągowej do urządzeń, odczyt wodomierzy. 5) Instalacja gazowa: usuwanie przecieków gazowych na instalacji od gazomierza do przyborów gazowych, wykonywanie rocznych przeglądów instalacji gazowej zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 6) Roboty dekarskie: czyszczenie rur spustowych i rynien, uzupełnianie rzygaczy, rur spustowych do 1 mb również z użyciem podnośnika. 7) Robót murarskie: uzupełnianie tynków w miejscach napraw. 8) Roboty ślusarskie: uzupełnianie ubytków w barierkach, regulacja drzwi na częściach wspólnych, regulacja samozamykacza, wymiana, naprawa oraz regulacja zamków w stolarce okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych nieruchomości, uzupełnianie klamek i szyldów. 9) Inne prace: wymiana uszkodzonych oraz uzupełnianie pojedynczych szyb w oknach i drzwiach na częściach wspólnych nieruchomości, obsługa techniczna przy wejściach komisyjnych np. rozwiercanie i wymiana zamków w drzwiach, usuwanie nawisów śnieżnych i sopli z dachów, zabezpieczanie otworów drzwiowych i okiennych w pustostanach. 10) W przypadku stwierdzenia awarii na odcinku przed licznikami głównymi Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia awarii gestorom sieci. 11) Godziny świadczenia usług: a) konserwacja wykonywana będzie w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30-15.30, wtorek - 7.30-16.00, piątek - 7.30-15.00, b) obsługa pogotowia lokatorskiego wykonywana będzie w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 15.30-21.00, wtorek - 16.00-21.00, piątek - 15.00-21.00, na pozostałe godziny w ciągu doby wykonawca ustanowi osoby pełniące dyżur telefoniczny w domu i działające na wezwanie. 12) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług w oparciu o własnych przeszkolonych pracowników posiadających stosowne prawem wymagane kwalifikacje.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających do 30% wartości zamówienia podstawowego, w przypadku rozbudowy administrowanych budynków lub powiększenia administrowanego zasobu o nowe obiekty.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.70.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, musi wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na konserwacji budynków mieszkalnych, której wartość wynosi/wynosiła minimum 15.500,00 zł/miesięcznie brutto. Zamawiający wymaga, aby wykazana usługa trwała minimum 6 miesięcy
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca winien dysponować minimum dwoma samochodami ciężarowo - osobowymi, minimum jednym urządzeniem bezprzewodowym do wystawania rachunków za wodę, urządzeniem do zdalnego odczytu wskazań wodomierzy, podnośnikiem, agregatem hydraulicznym z przecinarką do rur, młotem, pompą do fekaliów
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca winien dysponować kadrą pozwalającą realizować zamówienie, w tym, co najmniej: elektryk - 2 osoby; hydraulik - 2 osoby; dekarz - 1 osoba; murarz -1 osoba; ślusarz -1 osoba
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca winien posiadać opłaconą polisę lub innych dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości min. 100 000 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, musi wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na konserwacji budynków oraz lokali mieszkalnych, której wartość wynosi/wynosiła minimum 15.500,00 zł/miesięcznie brutto. Zamawiający wymaga, aby wykazana usługa trwała minimum 6 miesięcy;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści oferty, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji: a. w przypadku zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron; b. w przypadku wyłączenia z użytkowania części bądź całego budynku, lub w przypadku przekazania budynku w administrowanie innemu podmiotowi strony dopuszczają możliwość obniżenia wynagrodzenia proporcjonalnie do powierzchni użytkowej budynków, o którą zmniejszy się obszar świadczenia usługi. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obie strony. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone do umowy w okolicznościach i na zasadach opisanych powyżej, wyłącznie przed zakończeniem terminu realizacji umowy. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.azk.wloclawek.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2013 godzina 08:00, miejsce: Administracja Zasobów Komunalnych ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 15.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ z załącznikami (157kB) zip

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (527kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1870kB) pdf

metryczka


Opublikował: Tomasz Szaraniec (11 grudnia 2013, 13:32:19)

Ostatnia zmiana: Tomasz Szaraniec (2 stycznia 2014, 11:54:20)
Zmieniono: Dodanie informacji o udzieleniu zamówienia.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 811