zamówienie na:

Roboty zduńskie w obiektach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek

zamawiający: Administracja zasobów komunalnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 265815 - 2013
wartość: poniżej 5 mln euro
termin składania ofert: 24 grudnia 2013  08:00
wynik postępowania: Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów - 100 w oparciu o kryteria: stawka roboczogodziny - 27%, suma materiałów - 73% 
UWAGA !
ZMIANA TREŚCI SIWZ


Ogłoszenie dotyczy:
zawarcia umowy ramowej.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Administracja Zasobów Komunalnych , ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 414 48 50, faks 54 414 48 84.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.azk.wloclawek.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty zduńskie w obiektach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na roboty zduńskie w lokalach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek, w szczególności: - przestawianie pieców kaflowych, - budowa nowych pieców kaflowych, - remonty częściowe pieców kaflowych. 2. W wyniku przeprowadzenia postępowania Zamawiający zawrze z jednym Wykonawcą umowę ramową, w której szczegółowo określone będą warunki realizowania robót. 3. Udzielanie zamówień na konkretne roboty zduńskie nastąpi na podstawie zamówień cząstkowych, w miarę potrzeb i napływających zgłoszeń, do chwili wyczerpania środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości precyzyjnego określenia parametrów ilościowych zamówienia. Zawarcie umowy ramowej nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o udzielenie przez Zamawiającego zamówienia na roboty objęte umową. 4. Zamawiający udzieli zamówień cząstkowych, których przedmiot jest objęty umową ramową wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, na warunkach nie mniej korzystnych niż określone w umowie ramowej..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.30-6, 45.11.12.20-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca winien w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonać minimum 10 robót polegających na postawieniu kompletnych pieców kaflowych o kubaturze min 0,8 m3 każdy

 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia tj. przynajmniej: - samochodem osobowo-ciężarowym lub ciężarowym

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca winien posiadać potencjał kadrowy zapewniający realizację niniejszego zamówienia - minimum dwóch pracowników w tym jednego posiadającego co najmniej kwalifikacje zawodowe czeladnika w rzemiośle zduńskim zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca winien posiadać opłaconą polisę lub innych dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości min. 50 000 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Wykonawca winien w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonać minimum 10 robót polegających na postawieniu kompletnych pieców kaflowych o kubaturze min 0,8 m3 każdy;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
pełnomocnictwo jeżeli nie wynika z innych dokumentów, np. KRS

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści oferty, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.azk.wloclawek.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.12.2013 godzina 08:00, miejsce: Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ z załącznikami (144kB) zip
Zmiany treści SIWZ (492kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (542kB) pdf


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (141kB) pdf

metryczka


Opublikował: Tomasz Szaraniec (9 grudnia 2013, 15:05:33)

Ostatnia zmiana: Tomasz Szaraniec (10 stycznia 2014, 09:40:38)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 875