zamówienie na:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku.

zamawiający: Administracja zasobów komunalnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 257327 - 2013
wartość: poniżej 200 tyś. euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów - 100 w oparciu o kryteria: cena - 80%, fakultatywne klauzule ubezpieczeniowe - 20% 
Zamieszczono wyjaśnienia do SIWZ !


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Zasobów Komunalnych , ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 414 48 50, faks 54 414 48 84. Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.azk.wloclawek.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia
: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Administracji Zasobów Komunalnych w zakresie: 1. ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (CPV 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7) z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji (CPV 66.51.50.00-3) 2. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (CPV 66.51.92.00-3) 3. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (CPV 66.51.64.00-4) Wszystkie ryzyka ubezpieczeniowe wraz z sumami ubezpieczenia/gwarancyjnymi, wymaganymi warunkami ubezpieczeń dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych określone zostały w załącznikach od nr 1-6 do SIWZ. 1. Miejsce ubezpieczenia. Określone w załącznikach nr 1 - 4 do SIWZ. 2. Sumy ubezpieczenia/gwarancyjne. Określone w załącznikach nr 1 - 2 do SIWZ. 3. Franszyzy Określone w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Warunki wymagane Określone w załączniku nr 1 do SIWZ. 5. Warunki fakultatywne Określone w załączniku 6 do SIWZ. 6. Użyte definicje niektórych ryzyk i klauzul ubezpieczeniowych Określone w załączniku nr 1, 6 do SIWZ.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego w następujących przypadkach: 1. wzrostu wartości ubezpieczanego majątku, 2. nowo nabywanego mienia, 3. podwyższenia lub uzupełnienia skonsumowanych limitów sum ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych, 4. zmiany ryzyka ubezpieczeniowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca składający ofertę w prowadzonym postępowaniu musi posiadać zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia lub dotyczące tego samego zakresu zaświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego (dotyczy to podmiotów prowadzących działalność ubezpieczeniową na terenie Polski przed 28.07.1990 r.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
pełnomocnictwo jeżeli nie wynika z innych dokumentów, np. KRS

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena - 80
 2. fakultatywne klauzule ubezpieczeniowe - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może na: 1. zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, modernizację i ulepszenie środków trwałych, wdrażanie nowych inwestycji - poza wysokości rozliczane zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia; 2. zmianie ilości posiadanych przez Zamawiającego mienia na podstawie umów cywilnoprawnych nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia; 3. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej; 4. likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji; 5. zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności, 6. rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ; 7. korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy; 8. zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.azk.wloclawek.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

SIWZ z załącznikami (987kB) zip
Wyjaśnienia do SIWZ (1741kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (666kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1079kB) pdf

metryczka


Opublikował: Tomasz Szaraniec (29 listopada 2013, 14:29:28)

Ostatnia zmiana: Tomasz Szaraniec (27 grudnia 2013, 13:06:00)
Zmieniono: Dodanie informacji o udzieleniu ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 840