zamówienie na:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Włocławek - II etap

zamawiający: Administracja zasobów mieszkaniowych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 224557 - 2013
wartość: poniżej 5 mln euro
termin składania ofert: 12 listopada 2013  08:15
wynik postępowania: Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów 100. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Zasobów Komunalnych , ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 414 48 50, faks 54 414 48 84. Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.azm.wloclawek.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Włocławek - II etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w gminnym zasobie mieszkaniowym, zgodnie z wykazami, stanowiącymi załącznik do SIWZ i umowy. 2. Wymiary okien i drzwi określone zostały w książce przedmiarów. Zamawiający zastrzega, że dokładność pomiaru otworów zawiera się w przedziale od 95% do 105% rzeczywistego wymiaru (długość, szerokość). Stolarkę należy wykonać odtworzeniowo co w szczególności dotyczy sposobów i kierunków otwierania okien i drzwi, nadto wszystkie otwory winny być wyposażone w minimum jedno skrzydło rozwierno-uchylne, w przypadku występowania w jednym otworze większej ilości skrzydeł pozostałe (ponad jedno) winny być minimum rozwierne. Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest wykaz stolarki do wymiany zawierający między innymi adresy lokali, w których planowane jest wykonanie robót, przed sporządzeniem oferty wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej. 3. Na roboty opisane w punkcie pierwszym składa się (okna i drzwi balkonowe): demontaż i utylizacja starej stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów zewnętrznych, dokładne zwymiarowanie otworów, dostawa fabrycznie nowej stolarki okiennej z PCV w kolorze białym, wyposażonej w okucia obwiedniowe, z profili w systemie pięciokomorowym, z szybami U-1,0, dostawa stolarki drzwiowej o parametrach jw. - balkony, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, dostawa i montaż parapetów zewnętrznych, wykonanie obróbek murarskich przy oknach i drzwiach, regulacja zawiasów najwcześniej rok, po zainstalowaniu okien.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • do 50% wartości zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.00.00-7, 45.42.11.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na wymianie stolarki okiennej bądź drzwiowej za kwotę min. 45.000,00 zł brutto za każde zadanie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, musi dysponować potencjałem kadrowym - własnym lub wyrażającym gotowość do współpracy - zdolnym do wykonania zamówienia, w szczególności co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca winien posiadać opłaconą polisę lub innych dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości min. 50.000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie dwie roboty budowlane, polegające na wymianie stolarki okiennej bądź drzwiowej za kwotę min. 45.000,00 zł brutto za każde zadanie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści oferty, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji: 1) w przypadku udzielenia, w trakcie realizacji umowy, zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia); 2) w przypadku przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy; wskazane przedłużenie może nastąpić w przypadkach: a) wystąpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, b) pisemnego żądania wstrzymania prac, skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Przedłużenie terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić wyłącznie przez zmianę umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj.: przez aneks do umowy; 3) w przypadku zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obie strony. 3. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone do umowy w okolicznościach i na zasadach opisanych powyżej, wyłącznie przed zakończeniem terminu realizacji umowy. 4. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.azm.wloclawek.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.11.2013 godzina 08:15, miejsce: Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

SIWZ z załącznikami (433kB) zip
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (594kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (116kB) pdf

metryczka


Opublikował: Tomasz Szaraniec (25 października 2013, 14:22:42)

Ostatnia zmiana: Tomasz Szaraniec (15 listopada 2013, 14:16:55)
Zmieniono: Dodanie informacji o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 518