zamówienie na:

Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budynków mieszkalnych - II etap.

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 216849 - 2013
wartość: poniżej 200 tyś. euro
termin składania ofert: 28 października 2013  08:15
wynik postępowania: Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów 100 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Zasobów Komunalnych , ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 414 48 50, faks 54 414 48 84.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.azm.wloclawek.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budynków mieszkalnych - II etap.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej - wielobranżowej, inwentaryzacji budynków mieszkalnych, wyszczególnionych w pkt II ppkt 7 siwz oraz w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujących branżach: architektoniczno - budowlanej, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji c.o. (lub innej instalacji grzewczej) i c.w.u., instalacji elektrycznej i piorunochronnej, instalacji gazowej, innych instalacji występujących w każdym z budynków (np. telekomunikacyjnej, RTV, domofonu, itp.) - wyłącznie w części opisowej. Wyżej wymieniona dokumentacja winna być sporządzona w sposób analogiczny jak sporządzenie projektu budowlanego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) - z pominięciem zapisów ww. rozporządzenia odnoszących się, z natury rzeczy do projektów budowlanych, obiektów nowo wznoszonych (np. uzgodnień, pozwoleń, części dotyczącej zagospodarowania działki, obliczeń statycznych, badań geotechnicznych, mapy do celów projektowych itp.) oraz z pominięciem zapisów ww. rozporządzenia dotyczących obiektów o innej funkcji niż mieszkalno - użytkowa. Dokumentację należy wykonać w wersji graficznej (tradycyjnej) w ilości 2 egzemplarzy oraz w wersji cyfrowej na nośnikach, w formacie źródłowym oraz rysunki dodatkowo w formacie DXF i PDF. Wersję cyfrową należy dołączyć do każdego egzemplarza dokumentacji. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja inwentaryzacji zawierała w szczególności: we wszystkich branżach część opisową i rysunkową (w skali nie mniejszej niż 1:100), z wyjątkiem tzw. innych instalacji, dla których wymagana jest wyłącznie część opisowa. W branży architektoniczno - budowlanej: a) w części opisowej, oprócz opisu technicznego - również zestawienia tabelarycznego: powierzchni użytkowych poszczególnych lokali i części wspólnych dla każdej kondygnacji, łącznej powierzchni użytkowej każdej kondygnacji, tj. sumy powierzchni użytkowych poszczególnych lokali i części wspólnych, powierzchni użytkowej budynku, powierzchni zabudowy. Wyżej wymienione powierzchnie należy określać zgodnie z art. 2 ust.1. pkt 7 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.05.31.266 z późniejszymi zmianami) oraz normą PN - ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. Przy określaniu powierzchni użytkowej poszczególnych lokali, w przypadku wspólnego pomieszczenia (np. korytarza użytkowanego przez lokatorów dwóch lokali) powierzchnię tego pomieszczenia należy wliczyć do każdego z tych lokali, proporcjonalnie do powierzchni pozostałych pomieszczeń wchodzących w skład każdego z tych lokali. W części opisowej należy również podać - zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 - kubatury budynku określone w pkt. 5.2.2, 5.2.3 i 5.2.5 ww. normy. Wyżej wymienione powierzchnie i kubatury należy podać osobno dla każdego budynku. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej ul. Szpitalna 3/5 (cz. V zamówienia) w/wym. dane należy podać osobno dla każdego z budynków i dodatkowo łącznie dla budynków tworzących jedną wspólnotę mieszkaniową .b) W części rysunkowej: plan sytuacyjny (wykonany na mapce sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 do celów informacyjnych), z wyraźnym oznaczeniem budynku/budynków będącego przedmiotem inwentaryzacji oraz oznaczeniem wejścia/wejść wraz z opisem numeru budynku, do którego wejście oznaczono. Uzyskanie mapki leży po stronie Wykonawcy, rzut piwnic z zaznaczeniem do którego lokalu przynależy każda z piwnic, rzuty wszystkich kondygnacji (nawet, jeśli są to tzw. kondygnacje powtarzalne) z oznaczeniem numerowym poszczególnych lokali, rzut więźby dachowej wraz z niezbędnymi widokami i przekrojami, rzut połaci dachowej, przekroje poprzeczne (w tym przez klatkę schodową) i szczegóły niezbędne (wraz z rzutami kondygnacji) do przedstawienia układu funkcjonalno - przestrzennego budynku, rysunki i zdjęcia elewacji. W branżach instalacyjnych, w części rysunkowej: a) przyłącza zaznaczone na planie sytuacyjnym, z zaznaczeniem punktu odcięcia mediów, b) rysunki przebiegu instalacji wewnętrznych na wszystkich kondygnacjach, z zaznaczeniem przekrojów, c) schematy i szczegóły niezbędne do pokazania przebiegu i budowy instalacji. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy inwentaryzacji węzłów cieplnych stanowiących własność MPEC. W tym przypadku wymaga jedynie wykonania inwentaryzacji pomieszczenia, w którym znajduje się węzeł. Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji węzłów cieplnych stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych. Inwentaryzacja węzłów cieplnych stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych winna zawierać: a) schemat technologiczny węzła, b) niezbędne rzuty i przekroje z lokalizacją urządzeń podstawowych (wymienniki, rozdzielacze, licznik ciepła, naczynie wzbiorcze, studnia schładzająca, punkt poboru wody, liczniki elektroenergetyczne). W przypadku występowania wspólnych instalacji dla kilku budynków tworzących jedną wspólnotę mieszkaniową należy ten fakt uwidocznić w części opisowej i rysunkowej (budynki posiadające wspólne przyłącza wody, gazu, energii elektrycznej lub wspólne odprowadzenie ścieków do kolektora kanalizacji sanitarnej). Wymogi Zamawiającego dotyczące szczegółowości wykonania przedmiotu zamówienia, w związku z brakiem wymogu wykonania odkrywek elementów budynku są następujące: Zamawiający oczekuje od Wykonawcy doświadczenia w wykonywaniu inwentaryzacji technicznej budynków, które umożliwi przedstawienie w opracowaniu będącym przedmiotem zamówienia budowy i usytuowania elementów konstrukcyjnych budynku oraz budowy i przebiegu instalacji, bez wykonania odkrywek. Jeżeli w uzasadnionych przypadkach, mimo deklarowanego przez Wykonawcę doświadczenia, pokazanie budowy i usytuowania elementów konstrukcyjnych budynku oraz budowy i przebiegu instalacji okaże się niemożliwe Zamawiający dopuszcza: w przypadku braku możliwości określenia bez odkrywek szczegółowej budowy stropów lub rozmieszczenia belek stropowych, Zamawiający dopuszcza w części rysunkowej oznaczenie tylko kierunku oparcia stropów. W przypadku braku możliwości określenia bez odkrywek szczegółowego przebiegu instalacji wodno - kanalizacyjnej, c.o. i c.w.u. Wykonawca winien uwidocznić ten fakt zarówno w części opisowej jak i rysunkowej - jeśli dotyczy to niewielkiej części instalacji. W przypadku braku możliwości określenia bez odkrywek szczegółowego przebiegu instalacji elektrycznej, Zamawiający dopuszcza w części rysunkowej pokazania na rzutach kondygnacji: złącza kablowego, tablic, punktów świetlnych sufitowych i ściennych, wyłączników lub przełączników oświetleniowych oraz gniazd wtyczkowych. Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy dotyczące szczegółowości wykonania przedmiotu zamówienia związane z dostępem do lokali i części wspólnych są następujące: uzgodnienie terminów pomiarów i oględzin z najemcami lokali komunalnych, właścicielami lokali wykupionych bądź z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych lub zarządcą budynku leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca winien z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodnić z użytkownikami budynków dogodny dla nich termin wykonania pomiarów i oględzin. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podjęcia wielokrotnych prób (w przypadku stwierdzenia nieobecności użytkowników lokali) mających na celu uzyskanie ww. dostępu. W przypadku trudności w uzyskaniu powyższego oraz w przypadku odmowy udostępnienia lokalu przez jego użytkownika, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego. W przypadku kategorycznej odmowy udostępnienia lokalu przez właściciela lokalu wykupionego, mimo wielokrotnych prób, Wykonawca winien uzyskać od Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej i Zamawiającego zaświadczenie o braku możliwości wstępu do lokalu. W przypadkach opisanych powyżej lub w przypadku stwierdzenia, że lokal jest niezamieszkały (tu również wymagane jest uzyskanie zaświadczenia) Zamawiający dopuszcza: a) W części opisowej: obliczenie niezbędnych wskaźników dotyczących budynku (np. kubatury, powierzchni użytkowej) na podstawie przypuszczalnego obrazu danego lokalu(na podstawie inwentaryzacji lokali wyżej i niżej położonych) z wyraźnym stwierdzeniem w tej części, że lokal (lokale) nie został udostępniony, b) W części rysunkowej: naniesienie tego lokalu na rzutach i przekrojach budynku, na podstawie inwentaryzacji lokali wyżej i niżej położonych (o ile układ konstrukcyjny wskazuje, że takie odtworzenie będzie bliskie rzeczywistemu) z wyraźnym zaznaczeniem w tej części, że lokal nie został udostępniony, c) W przypadku braku możliwości odtworzenia przypuszczalnego obrazu lokalu (na podstawie inwentaryzacji lokali wyżej i niżej położonych) należy w części rysunkowej pozostawić wolne miejsce i wpisać uwagę, że dany lokal nie został udostępniony, a w części opisowej podać wskaźniki dot. Budynku (np. kubaturę, pow. Użytkową) bez uwzględnienia tego lokalu z wyraźnym określeniem, że wskaźnik ten nie uwzględnia danego lokalu. Wykaz nie udostępnionych lokali winien być dołączony do każdego egzemplarza inwentaryzacji budynku, którego dotyczy, d) W przypadku braku dostępu do większej ilości lokali w budynku lub nieruchomości wspólnej Wykonawca winien sprawę zgłosić do Zamawiającego, który podejmie stosowne działania. Jeżeli, mimo ww. działań, lokale lub nieruchomość wspólna nie zostaną udostępnione Zamawiający zastrzega prawo do rezygnacji z wykonania inwentaryzacji tego budynku i odpowiedniego pomniejszenia wynagrodzenia za wykonanie danego zadania. Wykaz budynków: ul. Bulwary 24, ul. Kraszewskiego 23, ul. Kraszewskiego 25, ul. Piekarska 3, ul. Szpitalna 3/5, ul. Św. Antoniego 48, ul. Zielony Rynek 1, ul. Zielony Rynek 17. Dokumentacja inwentaryzacji będąca przedmiotem zamówienia powinna odpowiadać przepisom Prawa Budowlanego i Polskim Normom. Dokumentacja winna być wykonana z należytą dokładnością i starannością. Wykonawca udzielić musi minimum 24-miesiecznej gwarancji jakości przekazanej dokumentacji.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, musi wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług o wartości minimum 5000,00 zł brutto, polegających na wykonaniu wielobranżowej inwentaryzacji technicznej budynków mieszkalnych lub użytkowych lub jednej usługi polegającej na sporządzeniu kompletnego projektu budynku mieszkalnego o kubaturze minimum 5000 m3
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, musi dysponować potencjałem kadrowym - własnym lub wyrażającym gotowość do współpracy - zdolnym do wykonania zamówienia, w szczególności co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności architektonicznej, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i w zakresie urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

  • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie co najmniej dwóch usług o wartości minimum 5000,00 zł brutto, polegających na wykonaniu wielobranżowej inwentaryzacji technicznej budynków mieszkalnych lub użytkowych lub jednej usługi polegającej na sporządzeniu kompletnego projektu budynku mieszkalnego o kubaturze minimum 5000 m3;

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści oferty, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obie strony. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone do umowy w okolicznościach i na zasadach opisanych powyżej, wyłącznie przed zakończeniem terminu realizacji umowy. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.azm.wloclawek.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2013 godzina 08:15, miejsce: Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ul. Bulwary 24.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Całkowita powierzchnia użytkowa budynku - 1672,51 m2, liczba kondygnacji (w tym piwnice) - 3,liczba lokali - 15, branże: architektoniczno-budowlana, wod.-kan., elektryczna i piorunochronna.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.12.2013.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ul. Kraszewskiego 23.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Całkowita powierzchnia użytkowa budynku - 785,60 m2, liczba kondygnacji (w tym piwnice) - 3+strych, liczba lokali - 8, branże: architektoniczno-budowlana, wod.-kan., gazowa, elektryczna i piorunochronna.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.12.2013.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ul. Kraszewskiego 25.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Całkowita powierzchnia użytkowa budynku - 785,60 m2, liczba kondygnacji (w tym piwnice) - 3 + strych, liczba lokali - 7, branże: architektoniczno-budowlana, wod.-kan., gazowa, elektryczna i piorunochronna.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.12.2013.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA:
ul. Piekarska 3.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Całkowita powierzchnia użytkowa budynku - 2418,00 m2, liczba kondygnacji (w tym piwnice) - 5, liczba lokali - 23, branże: architektoniczno-budowlana, wod.-kan., elektryczna i piorunochronna.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.12.2013.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: ul. Szpitalna 3/5.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ul. Szpitalna 3/5 Całkowita powierzchnia użytkowa budynku - 1258,59 m2, liczba kondygnacji (w tym piwnice) - 3 (w każdym z budynków), liczba lokali - 8 (w każdym z budynków), branże: architektoniczno-budowlana, wod.-kan., elektryczna i piorunochronna;.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.12.2013.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: ul. Św. Antoniego 48.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Całkowita powierzchnia użytkowa budynku - 857,00 m2, liczba kondygnacji (w tym piwnice) - 4, liczba lokali - 13, branże: architektoniczno-budowlana, wod.-kan., c.o., elektryczna i piorunochronna.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.12.2013.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA
: ul. Zielony Rynek 1.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Całkowita powierzchnia użytkowa budynku - 1566,50 m2, liczba kondygnacji (w tym piwnice) - 5 + 4 + 1 (budynek główny i oficyny), liczba lokali - 22, branże: architektoniczno-budowlana, wod.-kan., elektryczna i piorunochronna.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.12.2013.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA:
ul. Zielony Rynek 17.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Całkowita powierzchnia użytkowa budynku - 1162,50 m2, liczba kondygnacji (w tym piwnice) - 3,liczba lokali - 17, branże: architektoniczno-budowlana, wod.-kan., elektryczna i piorunochronna.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.12.2013.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
SIWZ z załącznikami (145kB) zip
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (967kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (140kB) pdf

metryczka


Opublikował: Tomasz Szaraniec (17 października 2013, 13:42:27)

Ostatnia zmiana: Jan Adminowicz (7 listopada 2013, 15:29:17)
Zmieniono: Dodanie informacji o udzieleniu zamowienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 710