zamówienie na:

Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budynków mieszkalnych

zamawiający: Administracja zasobów mieszkaniowych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 188545 - 2013
wartość: poniżej 200 tyś. euro
termin składania ofert: 30 września 2013  08:15
wynik postępowania: Udzielono zamówienia 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Zasobów Mieszkaniowych , ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 414 48 50, faks 54 414 48 84.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.azm.wloclawek.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budynków mieszkalnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej - wielobranżowej, inwentaryzacji budynków mieszkalnych, wyszczególnionych w pkt II ppkt 7 siwz oraz w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujących branżach: architektoniczno - budowlanej, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji c.o. (lub innej instalacji grzewczej) i c.w.u., instalacji elektrycznej i piorunochronnej, instalacji gazowej, innych instalacji występujących w każdym z budynków (np. telekomunikacyjnej, RTV, domofonu, itp.) - wyłącznie w części opisowej. Wyżej wymieniona dokumentacja winna być sporządzona w sposób analogiczny jak sporządzenie projektu budowlanego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) - z pominięciem zapisów ww. rozporządzenia odnoszących się, z natury rzeczy do projektów budowlanych, obiektów nowo wznoszonych (np. uzgodnień, pozwoleń, części dotyczącej zagospodarowania działki, obliczeń statycznych, badań geotechnicznych, mapy do celów projektowych itp.) oraz z pominięciem zapisów ww. rozporządzenia dotyczących obiektów o innej funkcji niż mieszkalno - użytkowa. Dokumentację należy wykonać w wersji graficznej (tradycyjnej) w ilości 2 egzemplarzy oraz w wersji cyfrowej na nośnikach, w formacie źródłowym oraz rysunki dodatkowo w formacie DXF i PDF. Wersję cyfrową należy dołączyć do każdego egzemplarza dokumentacji. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja inwentaryzacji zawierała w szczególności: we wszystkich branżach część opisową i rysunkową (w skali nie mniejszej niż 1:100), z wyjątkiem tzw. innych instalacji, dla których wymagana jest wyłącznie część opisowa. W branży architektoniczno - budowlanej: a) w części opisowej, oprócz opisu technicznego - również zestawienia tabelarycznego: powierzchni użytkowych poszczególnych lokali i części wspólnych dla każdej kondygnacji, łącznej powierzchni użytkowej każdej kondygnacji, tj. sumy powierzchni użytkowych poszczególnych lokali i części wspólnych, powierzchni użytkowej budynku, powierzchni zabudowy. Wyżej wymienione powierzchnie należy określać zgodnie z art. 2 ust.1. pkt 7 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.05.31.266 z późniejszymi zmianami) oraz normą PN - ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. Przy określaniu powierzchni użytkowej poszczególnych lokali, w przypadku wspólnego pomieszczenia (np. korytarza użytkowanego przez lokatorów dwóch lokali) powierzchnię tego pomieszczenia należy wliczyć do każdego z tych lokali, proporcjonalnie do powierzchni pozostałych pomieszczeń wchodzących w skład każdego z tych lokali. W części opisowej należy również podać - zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 - kubatury budynku określone w pkt. 5.2.2, 5.2.3 i 5.2.5 ww. normy. Wyżej wymienione powierzchnie i kubatury należy podać osobno dla każdego budynku. b) W części rysunkowej: plan sytuacyjny (wykonany na mapce sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 do celów informacyjnych), z wyraźnym oznaczeniem budynku/budynków będącego przedmiotem inwentaryzacji oraz oznaczeniem wejścia/wejść wraz z opisem numeru budynku, do którego wejście oznaczono. Uzyskanie mapki leży po stronie Wykonawcy, rzut piwnic z zaznaczeniem do którego lokalu przynależy każda z piwnic, rzuty wszystkich kondygnacji (nawet, jeśli są to tzw. kondygnacje powtarzalne) z oznaczeniem numerowym poszczególnych lokali, rzut więźby dachowej wraz z niezbędnymi widokami i przekrojami, rzut połaci dachowej, przekroje poprzeczne (w tym przez klatkę schodową) i szczegóły niezbędne (wraz z rzutami kondygnacji) do przedstawienia układu funkcjonalno - przestrzennego budynku, rysunki i zdjęcia elewacji. W branżach instalacyjnych, w części rysunkowej: a) przyłącza zaznaczone na planie sytuacyjnym, z zaznaczeniem punktu odcięcia mediów, b) rysunki przebiegu instalacji wewnętrznych na wszystkich kondygnacjach, z zaznaczeniem przekrojów, c) schematy i szczegóły niezbędne do pokazania przebiegu i budowy instalacji. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy inwentaryzacji węzłów cieplnych stanowiących własność MPEC. W tym przypadku wymaga jedynie wykonania inwentaryzacji pomieszczenia, w którym znajduje się węzeł. Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji węzłów cieplnych stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych. Inwentaryzacja węzłów cieplnych stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych winna zawierać: a) schemat technologiczny węzła, b) niezbędne rzuty i przekroje z lokalizacją urządzeń podstawowych (wymienniki, rozdzielacze, licznik ciepła, naczynie wzbiorcze, studnia schładzająca, punkt poboru wody, liczniki elektroenergetyczne). W przypadku występowania wspólnych instalacji dla kilku budynków tworzących jedną wspólnotę mieszkaniową należy ten fakt uwidocznić w części opisowej i rysunkowej (budynki posiadające wspólne przyłącza wody, gazu, energii elektrycznej lub wspólne odprowadzenie ścieków do kolektora kanalizacji sanitarnej). Wymogi Zamawiającego dotyczące szczegółowości wykonania przedmiotu zamówienia, w związku z brakiem wymogu wykonania odkrywek elementów budynku są następujące: Zamawiający oczekuje od Wykonawcy doświadczenia w wykonywaniu inwentaryzacji technicznej budynków, które umożliwi przedstawienie w opracowaniu będącym przedmiotem zamówienia budowy i usytuowania elementów konstrukcyjnych budynku oraz budowy i przebiegu instalacji, bez wykonania odkrywek. Jeżeli w uzasadnionych przypadkach, mimo deklarowanego przez Wykonawcę doświadczenia, pokazanie budowy i usytuowania elementów konstrukcyjnych budynku oraz budowy i przebiegu instalacji okaże się niemożliwe Zamawiający dopuszcza: w przypadku braku możliwości określenia bez odkrywek szczegółowej budowy stropów lub rozmieszczenia belek stropowych, Zamawiający dopuszcza w części rysunkowej oznaczenie tylko kierunku oparcia stropów. W przypadku braku możliwości określenia bez odkrywek szczegółowego przebiegu instalacji wodno - kanalizacyjnej, c.o. i c.w.u. Wykonawca winien uwidocznić ten fakt zarówno w części opisowej jak i rysunkowej - jeśli dotyczy to niewielkiej części instalacji. W przypadku braku możliwości określenia bez odkrywek szczegółowego przebiegu instalacji elektrycznej, Zamawiający dopuszcza w części rysunkowej pokazania na rzutach kondygnacji: złącza kablowego, tablic, punktów świetlnych sufitowych i ściennych, wyłączników lub przełączników oświetleniowych oraz gniazd wtyczkowych. Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy dotyczące szczegółowości wykonania przedmiotu zamówienia związane z dostępem do lokali i części wspólnych są następujące: uzgodnienie terminów pomiarów i oględzin z najemcami lokali komunalnych, właścicielami lokali wykupionych bądź z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych lub zarządcą budynku leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca winien z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodnić z użytkownikami budynków dogodny dla nich termin wykonania pomiarów i oględzin. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podjęcia wielokrotnych prób (w przypadku stwierdzenia nieobecności użytkowników lokali) mających na celu uzyskanie ww. dostępu. W przypadku trudności w uzyskaniu powyższego oraz w przypadku odmowy udostępnienia lokalu przez jego użytkownika, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego. W przypadku kategorycznej odmowy udostępnienia lokalu przez właściciela lokalu wykupionego, mimo wielokrotnych prób, Wykonawca winien uzyskać od Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej i Zamawiającego zaświadczenie o braku możliwości wstępu do lokalu. W przypadkach opisanych powyżej lub w przypadku stwierdzenia, że lokal jest niezamieszkały (tu również wymagane jest uzyskanie zaświadczenia) Zamawiający dopuszcza: a) W części opisowej: obliczenie niezbędnych wskaźników dotyczących budynku (np. kubatury, powierzchni użytkowej) na podstawie przypuszczalnego obrazu danego lokalu(na podstawie inwentaryzacji lokali wyżej i niżej położonych) z wyraźnym stwierdzeniem w tej części, że lokal (lokale) nie został udostępniony, b) W części rysunkowej: naniesienie tego lokalu na rzutach i przekrojach budynku, na podstawie inwentaryzacji lokali wyżej i niżej położonych (o ile układ konstrukcyjny wskazuje, że takie odtworzenie będzie bliskie rzeczywistemu) z wyraźnym zaznaczeniem w tej części, że lokal nie został udostępniony, c) W przypadku braku możliwości odtworzenia przypuszczalnego obrazu lokalu (na podstawie inwentaryzacji lokali wyżej i niżej położonych) należy w części rysunkowej pozostawić wolne miejsce i wpisać uwagę, że dany lokal nie został udostępniony, a w części opisowej podać wskaźniki dot. Budynku (np. kubaturę, pow. Użytkową) bez uwzględnienia tego lokalu z wyraźnym określeniem, że wskaźnik ten nie uwzględnia danego lokalu. Wykaz nie udostępnionych lokali winien być dołączony do każdego egzemplarza inwentaryzacji budynku, którego dotyczy, d) W przypadku braku dostępu do większej ilości lokali w budynku lub nieruchomości wspólnej Wykonawca winien sprawę zgłosić do Zamawiającego, który podejmie stosowne działania. Jeżeli, mimo ww. działań, lokale lub nieruchomość wspólna nie zostaną udostępnione Zamawiający zastrzega prawo do rezygnacji z wykonania inwentaryzacji tego budynku i odpowiedniego pomniejszenia wynagrodzenia za wykonanie danego zadania. Wykaz budynków: ul. Bartnicka 9, ul. Bartnicka 13, ul. Chopina 34, ul. Dziewińska 11c, ul. Dziewińska 13a, ul. Kilińskiego 9, ul. Zw. Zawodowych 18. Dokumentacja inwentaryzacji będąca przedmiotem zamówienia powinna odpowiadać przepisom Prawa Budowlanego i Polskim Normom. Dokumentacja winna być wykonana z należytą dokładnością i starannością. Wykonawca udzielić musi minimum 24-miesiecznej gwarancji jakości przekazanej dokumentacji.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·       III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, musi wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi o wartości minimum 10000,00 zł brutto, polegającej na wykonaniu wielobranżowej inwentaryzacji technicznej budynków mieszkalnych lub użytkowych lub usługi polegającej na sporządzeniu kompletnego projektu budynku mieszkalnego o kubaturze minimum 5000 m3.
 
·       III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, musi dysponować potencjałem kadrowym - własnym lub wyrażającym gotowość do współpracy - zdolnym do wykonania zamówienia, w szczególności co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności architektonicznej, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i w zakresie urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
·       wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
·       określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
co najmniej jednej usługi o wartości minimum 10000,00 zł brutto, polegającej na wykonaniu wielobranżowej inwentaryzacji technicznej budynków mieszkalnych lub użytkowych lub usługi polegającej na sporządzeniu kompletnego projektu budynku mieszkalnego o kubaturze minimum 5000 m3.;
·       wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
·       oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
·       aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
·       lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści oferty, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obie strony. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone do umowy w okolicznościach i na zasadach opisanych powyżej, wyłącznie przed zakończeniem terminu realizacji umowy. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.azm.wloclawek.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Administracja Zasobów Mieszkaniowych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2013 godzina 08:15, miejsce: Administracja Zasobów Mieszkaniowych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 15.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ul. Bartnicka 9.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Całkowita powierzchnia użytkowa budynku - 1147,60 m2, liczba kondygnacji (w tym piwnice) - 7,liczba lokali - 18, branże: architektoniczno-budowlana, wod.-kan., c.o., elektryczna i piorunochronna.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2013.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ul. Bartnicka 13.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Całkowita powierzchnia użytkowa budynku - 1441,40 m2, liczba kondygnacji (w tym piwnice) - 4,liczba lokali - 18, branże: architektoniczno-budowlana, wod.-kan., elektryczna i piorunochronna.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2013.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ul. Chopina 34.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Całkowita powierzchnia użytkowa budynku - 1512,00 m2, liczba kondygnacji (w tym piwnice) - 7,liczba lokali - 17, branże: architektoniczno-budowlana, wod.-kan., gazowa, elektryczna i piorunochronna.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2013.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ul. Dziewińska 11c.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Całkowita powierzchnia użytkowa budynku - 734,50 m2, liczba kondygnacji (w tym piwnice) - 3,liczba lokali - 6, branże: architektoniczno-budowlana, wod.-kan., elektryczna i piorunochronna.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2013.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: ul. Dziewińska 13a.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Całkowita powierzchnia użytkowa budynku - 1210,90 m2, liczba kondygnacji (w tym piwnice) - 4,liczba lokali - 12, branże: architektoniczno-budowlana, c.o., elektryczna i piorunochronna.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2013.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: ul. Kilińskiego 9.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Całkowita powierzchnia użytkowa budynku - 1134,41 m2, liczba kondygnacji (w tym piwnice) - 3,liczba lokali - 9, branże: architektoniczno-budowlana, wod.-kan., elektryczna i piorunochronna.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2013.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: ul. Zw. Zawodowych 18.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Całkowita powierzchnia użytkowa budynku - 2615,40 m2, liczba kondygnacji (w tym piwnice) - 6,liczba lokali - 33, branże: architektoniczno-budowlana, wod.-kan., c.o., elektryczna i piorunochronna.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (26kB) word
SIWZ z załącznikami (144kB) zip
Wyniki zamówienia (1100kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (138kB) pdf

metryczka


Opublikował: Tomasz Szaraniec (17 września 2013, 14:22:46)

Ostatnia zmiana: Tomasz Szaraniec (22 października 2013, 11:19:35)
Zmieniono: Dodanie informacji o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 720