zamówienie na:

Modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych

zamawiający: Administracja zasobów mieszkaniowych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 159423 - 2013
wartość: poniżej 5 mln euro
termin składania ofert: 26 sierpnia 2013  08:15
wynik postępowania: Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów. 

Włocławek: Modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych
Numer ogłoszenia: 159423 - 2013; data zamieszczenia: 09.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Zasobów Mieszkaniowych , ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 414 48 50, faks 54 414 48 84.
 
    Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.azm.wloclawek.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem roboty budowlane ujęte w dokumentacji wykonanej przez Administrację Zasobów Mieszkaniowych, polegające na wymianie pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych, położonych we Włocławku, przy ul. Chmielnej 13 - oficyna, ul. Płockiej 8, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 23, ul. Św. Antoniego 51 oraz poprawie izolacyjności termicznej i akustycznej stropów w/wym. budynków a w szczególności: rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - obróbki ogniomuru, wyłazu i komina, przemurowanie kominów z cegieł, tynkowanie kominów, rozebranie rur spustowych, rynien i obróbek blacharskich, pokrycie ogniomurów papą termozgrzewalną, wykonanie rur spustowych, rynien i obróbek blacharskich, rozebranie i ponowne wykonanie ołacenia dachu, położenie izolacji z folii polietylenowej, pokrycie dachu blachodachówką, rozebranie zasypki stropowej, położenie izolacji poziomej, wywiezienie i utylizacja gruzu. UWAGA! Przed przystąpieniem do sporządzania oferty wskazane jest dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej na miejscu budowy.
 
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 
    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
    do 20% wartości zamówienia podstawowego
 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.26.10.00-4, 45.32.00.00-6.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.2) ZALICZKI
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
        Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na wymianie pokrycia dachowego za kwotę min. 20.000,00 zł brutto za każde zadanie
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, musi dysponować potencjałem kadrowym - własnym lub wyrażającym gotowość do współpracy - zdolnym do wykonania zamówienia, w szczególności co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
        Wykonawca winien posiadać opłaconą polisę lub innych dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości min. 50 000 zł
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 
    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 
    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 
    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 
    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
 
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
 
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści oferty, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji: 1) w przypadku udzielenia, w trakcie realizacji umowy, zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia); 2) przedłużenie terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w przypadkach: a) wystąpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, b) pisemnego żądania wstrzymania prac, skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak: opady atmosferyczne i ujemne temperatury, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych w okresie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych - potwierdzone pisemnie przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie; Przedłużenie terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić wyłącznie przez zmianę umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj.: przez aneks do umowy; 3) w przypadku zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obie strony. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone do umowy w okolicznościach i na zasadach opisanych powyżej, wyłącznie przed zakończeniem terminu realizacji umowy. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.azm.wloclawek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Administracja Zasobów Mieszkaniowych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 1.
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2013 godzina 08:15, miejsce: Administracja Zasobów Mieszkaniowych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 15.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ z załącznikami (140kB) zip
Specyfikacja techniczna i ksiązki przedmiarów (5528kB) rar

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (1003kB) pdf

metryczka


Opublikował: Tomasz Szaraniec (9 sierpnia 2013, 14:29:26)

Ostatnia zmiana: Tomasz Szaraniec (2 września 2013, 12:55:33)
Zmieniono: Dodanie informacji o wyborze oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 577