zamówienie na:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Włocławek

zamawiający: Administracja zasobów mieszkaniowych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 68157 - 2013
wartość: poniżej 5 mln euro
termin składania ofert: 24 maja 2013  08:15
wynik postępowania: Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów. 

Włocławek: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Włocławek
Numer ogłoszenia: 68157 - 2013; data zamieszczenia: 07.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Zasobów Mieszkaniowych , ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 414 48 50, faks 54 414 48 84.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.azm.wloclawek.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Włocławek.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w gminnym zasobie mieszkaniowym, zgodnie z wykazami, stanowiącymi załącznik do SIWZ i umowy. 2. Wymiary okien i drzwi określone zostały w książce przedmiarów. Zamawiający zastrzega, że dokładność pomiaru otworów zawiera się w przedziale od 95% do 105% rzeczywistego wymiaru (długość, szerokość). Stolarkę należy wykonać odtworzeniowo co w szczególności dotyczy sposobów i kierunków otwierania okien i drzwi. 3. Na roboty opisane w punkcie pierwszym składa się: CZĘŚĆ I - okna i drzwi balkonowe: - demontaż i utylizacja starej stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów zewnętrznych, - dokładne zwymiarowanie otworów, - dostawa fabrycznie nowej stolarki okiennej z PCV w kolorze białym, wyposażonej w okucia obwiedniowe oraz nawiewniki, z profili w systemie pięciokomorowym, z szybami U-1,0, - dostawa stolarki drzwiowej o parametrach jw. - balkony, - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - dostawa i montaż parapetów zewnętrznych, - wykonanie obróbek murarskich przy oknach i drzwiach, - regulacja zawiasów najwcześniej rok, po zainstalowaniu okien. CZĘŚĆ II - drzwi wejściowe do budynków: - demontaż i utylizacja starej stolarki drzwiowej, - dokładne zwymiarowanie otworów, - dostawa fabrycznie nowej stolarki drzwiowej drewnianej zgodnej z opisem zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, - montaż stolarki, - wykonanie obróbek murarskich przy drzwiach..
 
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
do 50% wartości zamówienia podstawowego
 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.00.00-7, 45.42.10.00-4.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 
III.2) ZALICZKI
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Część I - Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na wymianie stolarki okiennej bądź drzwiowej za kwotę min. 140.000,00 zł brutto za każde zadanie. Część II - Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na wymianie stolarki okiennej bądź drzwiowej za kwotę min. 40.000,00 zł brutto za każde zadanie. Wykonawca, składający ofertę na dwie części zamówienia może dla wykazania posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji części II zamówienia powoływać się na roboty, potwierdzające wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji części I zamówienia
 
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, musi dysponować potencjałem kadrowym - własnym lub wyrażającym gotowość do współpracy - zdolnym do wykonania zamówienia, w szczególności co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Część I - Wykonawca winien posiadać opłaconą polisę lub innych dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości min. 100 000 zł. Część II - Wykonawca winien posiadać opłaconą polisę lub innych dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości min. 50 000 zł. Wykonawca, składający ofertę na dwie części zamówienia może dla wykazania sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji części II zamówienia powoływać się na dokumenty, potwierdzające sytuację ekonomiczną i finansową niezbędną do realizacji części I zamówienia.
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści oferty, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji: 1) w przypadku udzielenia, w trakcie realizacji umowy, zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia); 2) w przypadku przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy; wskazane przedłużenie może nastąpić w przypadkach: a) wystąpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, b) pisemnego żądania wstrzymania prac, skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Przedłużenie terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić wyłącznie przez zmianę umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj.: przez aneks do umowy; 3) w przypadku zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obie strony. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone do umowy w okolicznościach i na zasadach opisanych powyżej, wyłącznie przed zakończeniem terminu realizacji umowy. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.azm.wloclawek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Administracja Zasobów Mieszkaniowych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2013 godzina 08:15, miejsce: Administracja Zasobów Mieszkaniowych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 15.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Włocławek - okna i drzwi balkonowe.
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w gminnym zasobie mieszkaniowym, zgodnie z wykazami, stanowiącymi załącznik do SIWZ i umowy. 2. Wymiary okien i drzwi określone zostały w książce przedmiarów. Zamawiający zastrzega, że dokładność pomiaru otworów zawiera się w przedziale od 95% do 105% rzeczywistego wymiaru (długość, szerokość). Stolarkę należy wykonać odtworzeniowo co w szczególności dotyczy sposobów i kierunków otwierania okien i drzwi. 3. Na roboty opisane w punkcie pierwszym składa się: - demontaż i utylizacja starej stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów zewnętrznych, - dokładne zwymiarowanie otworów, - dostawa fabrycznie nowej stolarki okiennej z PCV w kolorze białym, wyposażonej w okucia obwiedniowe oraz nawiewniki, z profili w systemie pięciokomorowym, z szybami U-1,0, - dostawa stolarki drzwiowej o parametrach jw. - balkony, - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - dostawa i montaż parapetów zewnętrznych, - wykonanie obróbek murarskich przy oknach i drzwiach, - regulacja zawiasów najwcześniej rok, po zainstalowaniu okien..
 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.00.00-7, 45.42.10.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2013.
 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Włocławek - drzwi wejściowe do budynków.
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w gminnym zasobie mieszkaniowym, zgodnie z wykazami, stanowiącymi załącznik do SIWZ i umowy. 2. Wymiary okien i drzwi określone zostały w książce przedmiarów. Zamawiający zastrzega, że dokładność pomiaru otworów zawiera się w przedziale od 95% do 105% rzeczywistego wymiaru (długość, szerokość). Stolarkę należy wykonać odtworzeniowo co w szczególności dotyczy sposobów i kierunków otwierania okien i drzwi. 3. Na roboty opisane w punkcie pierwszym składa się: - demontaż i utylizacja starej stolarki drzwiowej, - dokładne zwymiarowanie otworów, - dostawa fabrycznie nowej stolarki drzwiowej drewnianej zgodnej z opisem zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, - montaż stolarki, - wykonanie obróbek murarskich przy drzwiach..
 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.00.00-7, 45.42.10.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2013.
 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (54kB) word
SIWZ z załącznikami (139kB) zip
Specyfikacja techniczna (3445kB) zip

Odpowiedź na pytanie (655kB) pdf
Odpowiedź na pytanie nr 2 (656kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (1104kB) pdf

metryczka


Opublikował: Tomasz Szaraniec (7 maja 2013, 14:39:19)

Ostatnia zmiana: Tomasz Szaraniec (5 czerwca 2013, 09:16:02)
Zmieniono: Poprawki edycyjne.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1024