Wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 2, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 29. Wykonanie zadania zgodnie z książkami przedmiarów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.

  Z A P R O S Z E N I E
do składania ofert

 
 
Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty.
1.      Przedmiot zamówienia publicznego:
1.1.   Wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 2, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 29. Wykonanie zadania zgodnie z książkami przedmiarów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.
2.      Wymagany termin realizacji zamówienia:
2.1.   do 30 dni od daty podpisania umowy przez strony.
3.      Wymagane dokumenty:
3.1.   formularz ofertowy,
3.2.   aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.3.   dokumenty potwierdzające wykonanie robót tożsamych z przedmiotem zamówienia w sposób należyty (referencje – min. 1 szt.). W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał roboty dla Zamawiającego, ww. referencje nie są wymagane.,
ad. 3.3. (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
4.       Sposób, miejsce i termin składania ofert:
4.1.    Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w kopercie i zaadresować:
Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87‑800 Włocławek, pok. nr 15
oferta na:
Remont pustostanu ul. Wojska Polskiego 29 m 2 we Włocławku.
4.2.   Termin – do dnia 8.06.2018 r. do godz. 8.00.

4.3.   Oferty, które wpłyną do AZK po ww. terminie nie będą brane pod uwagę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego, określa czy ww. termin został zachowany przez Wykonawcę. 
5.      Miejsce i termin otwarcia ofert:
5.1.   Miejsce – Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. nr 3.
5.2.   Termin – 8.06.2018 r. godz. 9.30
6.      Administracja Zasobów Komunalnych zastrzega prawo do swobodnego wyboru Wykonawcy.
7.      Zamawiający zastrzega prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą           ofertę.
8.      Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia zapytania bez podawania przyczyny.
9.      Kryterium oceny ofert: cena 100 %.

Zaproszenie do składania ofert (325kB) pdf
Książki przedmiarów (233kB) zip
Umowa (82kB) word
Formularz ofertowy (32kB) word

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (235kB) pdf
 
 
               
 
 

metryczka


Wytworzył: Jan Basierski (1 czerwca 2018)
Opublikował: Łukasz Kędzierski (1 czerwca 2018, 08:43:09)

Ostatnia zmiana: Łukasz Kędzierski (11 czerwca 2018, 14:22:44)
Zmieniono: Dodanie: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 202