Wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 1, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 20. Wykonanie zadania zgodnie z książkami przedmiarów stanowiących załącznik do zapytania ofertowego.


Z A P R O S Z E N I E
do składania ofert

 
 
Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30,  87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty.
1.      Przedmiot zamówienia publicznego:
1.1.   Wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 1, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 20. Wykonanie zadania zgodnie z książkami przedmiarów stanowiących załącznik do zapytania ofertowego.
2.      Wymagany termin realizacji zamówienia:
2.1.   do 30 dni od daty podpisania umowy przez strony.
3.      Wymagane dokumenty:
3.1.   formularz ofertowy,
3.2.   aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.3.   dokumenty potwierdzające wykonanie robót tożsamych z przedmiotem zamówienia w sposób należyty (referencje – min. 1 szt.). W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał roboty dla Zamawiającego, ww. referencje nie są wymagane.,
ad. 3.3.; (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
4.       Sposób, miejsce i termin składania ofert:
4.1.    Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w kopercie i zaadresować:
Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87‑800 Włocławek, pok. nr 15
oferta na:
Remont pustostanu ul. Wojska Polskiego 20 m 1 we Włocławku.

4.2.    Termin – do dnia 19.04.2018 r. do godz. 8.00.
4.3.     Oferty, które wpłyną do AZK po ww. terminie nie będą brane pod uwagę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego, określa czy ww. termin został zachowany przez Wykonawcę. 
5.       Miejsce i termin otwarcia ofert:
5.1.    Miejsce – Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87 800 Włocławek, pok. nr 3.
5.2.    Termin – 19.04.2018 r. godz. 8.30
6.       Administracja Zasobów Komunalnych zastrzega prawo do swobodnego wyboru Wykonawcy.
7.       Zamawiający zastrzega prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą           ofertę.
8.       Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia zapytania bez podawania przyczyny.
9.       Kryterium oceny ofert: cena 100 %.
 
Zaproszenie do składania ofert (325kB) pdf  
Książki przedmiarów (345kB) zip
Umowa (135kB) pdf
Formularz ofertowy (150kB) pdf
           
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (235kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Jan Basierski (13 kwietnia 2018)
Opublikował: Łukasz Kędzierski (13 kwietnia 2018, 10:08:12)

Ostatnia zmiana: Łukasz Kędzierski (7 maja 2018, 09:58:41)
Zmieniono: Dodanie: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 216