zaproszenie do składania ofert na: wykonanie remontu elewacji budynku mieszczącego się we Włocławku przy ul. Łęgska 22B

1. Przedmiot zamówienia publicznego:
 
1.1.Wykonanie remontu elewacji budynku mieszczącego się we Włocławku przy ul. Łęgska 22B,
zgodnie z protokołem z wizji stanowiący załącznik do zapytania ofertowego. Na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego.
 
2. Wymagany termin realizacji zamówienia:  
2.1. do dnia 30.09.2017r.
 
3. Wymagane dokumenty:  
3.1. formularz ofertowy,  
3.2. kosztorys ofertowy, 
3.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie 0 wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
3.4. dokumenty potwierdzające wykonanie robót tożsamych z przedmiotem zamówienia w sposób należyty
(referencje - min. 1 szt.),  
ad. 3.3.; 3.4.; (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
   
4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:
 
4.1. Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w kopercie i zaadresować:  
Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. nr 15
oferta na:
Wykonanie remontu elewacji budynku ul. Łęgska 22B we
Włocławku.
 
4.2. Termin - do dnia 8.08.2017r. do godz. 9.00.  
4.3. Oferty, które wpłyną do AZK po ww. terminie nie będą brane pod uwagę.  
5. Miejsce i termin otwarcia ofert:  
5.1. Miejsce - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87 800 Włocławek, pok. nr 3.  
5.2. Termin - 8.08.2017r. godz. 9.30 
6. Administracja Zasobów Komunalnych zastrzega prawo do swobodnego wyboru Wykonawcy. 
7. Zamawiający zastrzega prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 
8. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia zapytania bez podawania przyczyny. 
9. Kryterium oceny ofert: cena 100%.

Zaproszenie do składania ofert (55kB) pdf
Formularz ofertowy (67kB) pdf
Przedmiar (327kB) pdf
Umowa (133kB) pdf  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (195kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Chwiałkowska (21 lipca 2017)
Opublikował: Tomasz Szaraniec (21 lipca 2017, 13:33:17)

Ostatnia zmiana: Łukasz Kędzierski (17 sierpnia 2017, 12:51:58)
Zmieniono: Dodanie: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 298