zaproszenie do składania ofert na: Kompleksowa obsługa systemu odczytu wodomierzy, ciepłomierzy oraz gazomierzy w gminnym zasobie mieszkaniowym oraz transfer danych z systemu ewidencjonowania zużytej wody na rok 2016

1. Przedmiot zamówienia:

1.1. Kompleksowa obsługa systemu odczytu wodomierzy, ciepłomierzy oraz gazomierzy w gminnym zasobie mieszkaniowym oraz transfer danych z systemu ewidencjonowania zużytej wody dla lokali gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych i we wspólnotach lokali użytkowych.

1.2.  Szczegółowy zakres usług przedstawiono w specyfikacji oraz projekcie umowy, będącymi załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Termin wykonania zamówienia:

2.1. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

3 . Wymagane dokumenty:

3.1. wypełniony i podpisany formularz oferty,

3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

4.1.  Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w kopercie i zaadresować:

Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87‑800 Włocławek,
oferta na zadanie:
odczyt wodomierzy, ciepłomierzy, gazomierzy oraz transfer danych.


4.2. Termin - do 26.11.2015 r. godz. 9:00.

4.3. Oferty, które wpłyną do AZK po terminie nie będą brane pod uwagę.

5 . Miejsce i termin otwarcia ofert:

5.1. Miejsce – Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87‑800 Włocławek, pok. Nr 3

5.2. Termin – 26.11.2015 r. godz. 9:30

6. Kryterium wyboru: najniższa cena.

Zaproszenie do składania ofert (285kB) pdf
Umowa z załącznikami (2935kB) zip

metryczka


Wytworzył: Jarosław Biegała (18 listopada 2015)
Opublikował: Tomasz Szaraniec (18 listopada 2015, 14:30:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 254