zaproszenie do składanie ofert na: Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul. Wojska Polskiego 35

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO


1. Przedmiot zamówienia: 
1.1. Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul. Wojska Polskiego 35  
w lokalu oznaczonym numerem 52, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego. 
2. Wymagany termin realizacji zamówienia:  
2.1. nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy.  
3. Wymagane dokumenty:  
3.1. formularz ofertowy,  
3.2. kosztorys ofertowy,  
3.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
3.4. dokumenty potwierdzające wykonanie usług tożsamych z przedmiotem zamówienia w sposób należyty  
(referencje - min. 1 szt.),  
ad. 3.3.; 3.4.; (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),  
4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:  
Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w kopercie i zaadresować:  
Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 15
oferta na:
Wykonanie remontu pustostanu - ul. Wojska Polskiego 35 m 52

 
4.2. Termin - do 25.06.2015r. godz. 10:00. 
4.3. Oferty, które wpłyną do AZK po terminie nie będą brane pod uwagę. 
5 . Miejsce i termin otwarcia ofert: 
5.1. Miejsce - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 3 
5.2. Termin - 25.06.2015r. godz. 10:30 

6. Administracja Zasobów Komunalnych zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

Zaproszenie do składania ofert (351kB) pdf  
Umowa (111kB) pdf
Formularz ofertowy (87kB) pdf
Książki przedmiarów (1404kB) zip

Informacja o unieważnieniu postępowania (211kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jarosław Biegała (18 czerwca 2015)
Opublikował: Tomasz Szaraniec (18 czerwca 2015, 15:20:02)

Ostatnia zmiana: Tomasz Szaraniec (30 czerwca 2015, 15:58:49)
Zmieniono: Dodanie informacji o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 456