Wykonanie przeglądów elektrycznych wykonywanych co 5 lat, w budynkach będących w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych

1. Przedmiot zamówienia:
 
1.1. Wykonanie przeglądów elektrycznych wykonywanych co 5 lat, w budynkach będących w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych, zgodnie z załącznikiem do zapytania ofertowego.
 
2. Wymagany termin realizacji zamówienia:
 
2.1. zgodny z harmonogramem, nie później niż w ostatnim dniu ważności obecnego przeglądu.
 
3. Wymagane dokumenty:
 
3.1. formularz ofertowy,
 
3.2, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 
3,3. dokumenty potwierdzające wykonanie usług tożsamych Z przedmiotem zamówienia w sposób należyty
 
(referencje - min. 1 szt.),
 
ad. 3.3.; (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
 
4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:
 
Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w kopercie i zaadresować:
 
Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 15
 
oferta na:
Wykonanie przeglądów elektrycznych

 
4.2. Termin - do 12.05.2015r. godz. 10:00.

 
4.3. Oferty, które wpłyną do AZK po terminie nie będą brane pod uwagę.
 
5 . Miejsce i termin otwarcia ofert:
 
5.1. Miejsce - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 3
 
5.2. Termin - 12.05.2015r. godz. 10:30

 
6. Administracja Zasobów Komunalnych zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

Zaproszenie do składania ofert (361kB) pdf
Umowa (92kB) pdf
Formularz ofertowy (86kB) pdf
Wykaz przeglądów (276kB) pdf
Protokoły przeglądu i karty pomiarów (686kB) zip

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (369kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jarosław Biegała (5 maja 2015)
Opublikował: Tomasz Szaraniec (5 maja 2015, 07:59:58)

Ostatnia zmiana: Tomasz Szaraniec (18 maja 2015, 14:57:17)
Zmieniono: Dodanie informacji o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 768