zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie remontu dwóch lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 5 i 8 wraz z ich połączeniem w budynku usytuowanym przy ul. Starodębskiej 42

1. Przedmiot zamówienia: 
1.1. Wykonanie remontu dwóch lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 5 i 8 wraz z ich połączeniem w budynku usytuowanym przy ul. Starodębskiej 42, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.  
2. Wymagany termin realizacji zamówienia:  
2.1. nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy.  
3. Wymagane dokumenty:  
3.1. formularz ofertowy,  
3.2. kosztorys ofertowy,  
3.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
3.4. dokumenty potwierdzające wykonanie usług tożsamych z przedmiotem zamówienia w sposób należyty  
(referencje - min. 1 szt.),  
ad. 3.3.; 3.4.; (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),  
4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:  
Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w kopercie i zaadresować:  
Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 15  
oferta na:
Wykonanie remontu dwóch lokali mieszkalnych - ul. Starodębska 42 m 5 i 8
 
4.2. Termin - do 17.04.2015r. godz. 10:00. 
4.3. Oferty, które wpłyną do AZK po terminie nie będą brane pod uwagę.  
5. Miejsce i termin otwarcia ofert:  
5.1. Miejsce - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 3  
5.2. Termin - 17.04.2015r. godz. 10:30  

6. Administracja Zasobów Komunalnych zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wykonawcy. 

Zaproszenie do składania ofert (371kB) pdf
Formularz ofertowy (87kB) pdf
Umowa (108kB) pdf
Książki przedmiarów (2282kB) zip

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (311kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jarosław Biegała (10 kwietnia 2015)
Opublikował: Tomasz Szaraniec (10 kwietnia 2015, 13:07:46)

Ostatnia zmiana: Tomasz Szaraniec (27 kwietnia 2015, 09:46:55)
Zmieniono: Dodanie informacji o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 496