Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego we Włocławku przy ul. Chmielnej 29 – ETAP I : Termomodernizacja pokrycia dachowego z wymianą stolarki okiennej.”

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2019.
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 30 sierpnia 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)