Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

„Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Brzeskiej 2 we Włocławku.”

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2020.
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 21 września 2020  12:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

„Przebudowa budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stary Rynek 5 we Włocławku (działki nr 40, 41 obręb Włocławek KM 46).”

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.11.2020.
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 5 sierpnia 2020  12:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)