zamówienie na:

Roboty budowlane

zamawiający: Administracja Zasobów Mieszkaniowych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 136601
wartość: Poniżej 5000 tys. Euro
termin składania ofert: 23 lipca 2012  08:15
wynik postępowania: CZĘŚĆ I - ul. Zakręt 8, blok I - Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Najniższa oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. CZĘŚĆ II - ul. Zakręt 8, blok II - Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów. 
Uwaga !

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - CZĘŚĆ I - ul. Zakręt 8, blok I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - CZĘŚĆ II - ul. Zakręt 8, blok II

Informacja o wyniku postępowania (1042kB) pdf

Zmiana SIWZ oraz uzupełnienie dokumentacji technicznej

Włocławek: Termomodernizacja budynków mieszkalnych ul. Zakręt 8
Numer ogłoszenia: 136601 - 2012; data zamieszczenia: 22.06.2012
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Zasobów Mieszkaniowych , ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 414 48 50, faks 54 414 48 84.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.azm.wloclawek.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków mieszkalnych ul. Zakręt 8.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem roboty budowlane ujęte w dokumentacji budowlanej, wykonawczej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, wykonanej przez Pracownię Projektowania i Nadzoru WAMAR z siedzibą przy ul. Chmielnej 1 we Włocławku, a w szczególności ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej demontaż i montaż rynien, wykonanie instalacji odgromowej. Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do zamontowania na okolicznych drzewach (w promieniu 50m od budynków) ukryć dla ptaków: Blok I: 1 dla kawki, 13 dla wróbli, 1 dla sikorki bogatki; Blok II: 1 dla kawki, 10 dla wróbli, 1 dla sikorki bogatki, 2 dla sierpówki oraz do sporządzenia audytu termowizyjnego wykonanego ocieplenia budynków..
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.30.00-4, 45.45.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.42.11.32-8.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
 
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Wykonawca winien w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonać co najmniej 2 zadania polegające na dociepleniu ścian budynków za kwotę min. 120.000,00 zł brutto za każde zadanie. Na potwierdzenie powyższego należy załączyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane należycie
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Wykonawca winien się wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował min. po jednej osobie z uprawnieniami budowlanymi w specjalności kierowania robotami budowlanymi (zgodnie z dyspozycją art. 12 ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Wykonawca winien posiadać opłaconą polisę lub innych dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości min. 200 000 zł
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
 
 
 III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
 
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 
 
inne dokumenty
 
Oświadczenie Wykonawcy, iż wszelkie użyte do realizacji zadania materiały są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniają wymagania określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
 
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści oferty, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji: 1) udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia); 2) przedłużenie terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w przypadkach: a. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych w okresie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie (na podstawie pisemnego zgłoszenia złożonego przez Wykonawcę Zamawiającemu, po uzyskaniu akceptacji Zmawiającego), b. wystąpienia okoliczności siły wyższej - jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, c. pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d. przedłużenie terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić wyłącznie przez zmianę umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj.: przez aneks do umowy. 3) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda zamawiającego oraz projektanta): a. roboty zamienne polegają na tym, że wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie; b. roboty zamienne nie powodują zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia wykonawcy zawartego w ofercie; c. roboty zamienne nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy; d. konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy: 1. materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi; 2. w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego; 3. w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma); 4. w trakcie realizacji zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót. e. Uwzględnienie robót zamiennych w trakcie realizowanej inwestycji może nastąpić wyłącznie przez zmianę umowy o zamówienie publiczne, tj.: przez aneks do umowy. 4) zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obie strony. Wszelkie zmiany do umowy mogą być wprowadzone w okolicznościach i na zasadach opisanych powyżej wyłącznie przed zakończeniem terminu realizacji umowy. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.azm.wloclawek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Administracja Zasobów Mieszkaniowych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 1.
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2012 godzina 08:15, miejsce: Administracja Zasobów Mieszkaniowych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 15.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Blok I.
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem roboty budowlane ujęte w dokumentacji budowlanej, wykonawczej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, wykonanej przez Pracownię Projektowania i Nadzoru WAMAR z siedzibą przy ul. Chmielnej 1 we Włocławku, a w szczególności ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, demontaż i montaż rynien, wykonanie instalacji odgromowej. Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do zamontowania na okolicznych drzewach (w promieniu 50m od budynków) ukryć dla ptaków: 1 dla kawki, 13 dla wróbli, 1 dla sikorki bogatki oraz do sporządzenia audytu termowizyjnego wykonanego ocieplenia budynków..
 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.30.00-4, 45.45.00.00-6, 45.42.11.32-8.
 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2012.
 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Blok II.
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem roboty budowlane ujęte w dokumentacji budowlanej, wykonawczej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, wykonanej przez Pracownię Projektowania i Nadzoru WAMAR z siedzibą przy ul. Chmielnej 1 we Włocławku, a w szczególności ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej demontaż i montaż rynien, wykonanie instalacji odgromowej. Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do zamontowania na okolicznych drzewach (w promieniu 50m od budynków) ukryć dla ptaków 1 dla kawki, 10 dla wróbli, 1 dla sikorki bogatki, 2 dla sierpówki oraz do sporządzenia audytu termowizyjnego wykonanego ocieplenia budynków..
 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.30.00-4, 45.45.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.42.11.32-8.
 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2012.
 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (129kB) zip
Zmiana treści SIWZ (962kB) pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ (1354kB) zip
Załącznik nr 2 do SIWZ (1715kB) zip
Uzupełnienie Dokumentacji Technicznej (6771kB) zip

metryczka


Opublikował: Tomasz Szaraniec (22 czerwca 2012, 15:02:47)

Ostatnia zmiana: Tomasz Szaraniec (13 sierpnia 2012, 15:11:54)
Zmieniono: Dodanie informacji o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1659